[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Zalo 0986 942 537, Ship toàn quốc, ko COD, ko trung gian, chỉ dành cho cửa hàng lấy số lượng[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]FB : Fullbox, 2S : 2 sim[/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]A870 : 1100 [/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]LG G Nhật L21 - 1150[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]G3-1500 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]G4 - 1700[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V10 - 2700 ( đang hết )[/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S4 dcm - 1650 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S5 dcm - 2200[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S5 2s - 2300[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S6 Docomo - 3200[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S6 Mỹ - 3300 [/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S6E - 4400 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S6E plus - 5700 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S7 - 4900[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]S7e - 7100[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 3 - 2550[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 3 2s - 2650[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 4 - 3400[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 4 2s - 3600[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 5 - 4800[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Note 5 2 sim - 6200[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]On 7 2S - 1700 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]J5 2015 - 1650 ( đang hết )[/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]HTC 516/2 sim- 950 [/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]610 - 1100 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]626-1300[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]E8 -1600[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]816/ 1s - 1300[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]816/2s-1450[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Buterfly S -1400 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M7-1350[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M7 mini-1100[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M7/2s-1550[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M8 zin-1900[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M9 zin-2300[/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Sony E3 -880[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]ZR - 1150[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]SOL22-1100[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]C 2s - 1000 ( đang hết )[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M2 -950 [/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]M4-1350 [/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]E5-1600[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Z1-1550 ( đang hết )[/color]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi2A-1000 fullbox[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi Note 1 - 1350 fullbox 2 sim Ram 2Gb[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi3-1350 fullbox[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi4-1700 fullbox Ram 3Gb[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi Note 3 -2350 fullbox 2 sim Ram 2Gb[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Mi Note 4- 2850 fullbox 2 sim Ram 2Gb[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Cloudfone-1200 fullbox[/color]