Làm tham gia án thừa 7 cuốn dính dấp loe Helin 2x2.0mm (80m/ cuộn) cần pass lại tặng bác bỏ này cần. ví nhập 450k/1 lôi cuốn hiện
pass lại 250k/1 lôi cuốn. bác bỏ nè cần thì ib em nhé